PRIVACYVERKLARING & DISCLAIMER

DISCLAIMER

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ELITHAIR. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

ELITHAIR doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY STATEMENT

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan jouw vertrouwen. Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen je hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen je hiermee om  toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. Je kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij je uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

ELITHAIR respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ELITHAIR zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Tijdens het bestelproces en/of invullen van het contact formulier maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding zodat jouw gegevens beschermd zijn.

CONTACTGEGEVENS

ELITHAIR
Windmolen 14
1135KD Edam
Nederland

[email protected]
+31 6 429 561 48.

PERSOONSGEGEVENS

ELITHAIR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over activiteiten op onze website
– Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Als je een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op onze eigen beveiligde server. Als je een bestelling plaatst hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Je kunt er ook voor kiezen om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Als je besluit een recensie te schrijven, of om een reactie achter te laten, kun je er zelf voor kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij  naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer je dit niet meer op prijs stelt, kun je jezelf uitschrijven op onze website of dit melden via [email protected]

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ELITHAIR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– elithair.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– ELITHAIR volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– ELITHAIR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

ELITHAIR neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ELITHAIR) tussen zit. ELITHAIR gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

BEWAARTERMIJN

ELITHAIR bewaart je persoonsgegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Andere persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: maximaal een jaar, met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 3 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals bij het uitvoeren van je bestelling zoals transporteurs, logistieke bedrijven en banken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ELITHAIR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK 

In voorkomende gevallen kan ELITHAIR op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

SOFTWARE

DPD EN POSTNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD en PostNL delen. DPD en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD en PostNL onderaannemers inschakelen, stellen DPD en PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

E-BOEKHOUDEN.NL
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

MICROSOFT
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Microsoft is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Microsoft gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

MOLLIE
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WORDPRESS EN WOOCOMMERCE
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

SITEGROUND
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Ook maken wij voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Siteground. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

SMRTMAIL
Onze website maakt gebruik van Smrtmail, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Smrtmail. SMRTMAIL zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door Smrtmail beveiligd opgeslagen. Smrtmail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Smrtmail behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies en flash-cookies zijn kleine bestandjes die door middel van je browser op je computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra je de browser sluit en de tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op je computer worden opgeslagen. Wij maken gebruik van beide soorten cookies.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
Wij gebruiken cookies om de websites gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op je wensen af te stemmen en het gebruik voor jou gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens zodanig worden opgeslagen, dat je ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Ook gebruiken wij cookies door middel van Google Analytics om statistieken en interacties van bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

WELKE GEGEVENS WORDEN IN DE COOKIES OPGESLAGEN? 
Bij elk bezoek aan onze website wordt je IP-adres bewaart. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie automatisch weer van je harde schijf verwijderd. Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina’s de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen je voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies worden op je harde schijf (een tot tien jaar) opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

ELITHAIR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ELITHAIR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ELITHAIR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ELITHAIR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

ELITHAIR
Windmolen 14
1135KD Edam
Nederland

[email protected]
06 – 55623413

Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen zullen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ELITHAIR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]